YOLO-Trip Mate

User Manual for Hosts


Access to the website

Truy cập đường link đến website

Go to YOLO Host page!


STEP#01

Click on "Create your YOLO account" link under "SIGN IN" button.

Bấm vào ô " Tạo YOLO account của bạn" nằm bên dưới ô "đăng nhập"


STEP#02

Enter email, nickname, password, country, and click "SIGN UP" button.

Điền email, tên đăng nhập, mật khẩu và quốc gia của bạn và sau đó click ô "đăng ký"


STEP#03

Enter an email, password, and click the "SIGN IN" button.

Điền thông tin vừa khởi tạo và click ô "đăng nhập"


STEP#04

Click on "Item Management" in the left menu to register selling items. Click on the "Item registration" red button at the bottom.

Bấm vào ô "quản lý item" trong thanh menu bên trái màn hình để đăng bán các item của bạn. Bằng cách click vào ô "đăng ký item" là biểu tượng màu đỏ phí dưới màn hình.


STEP#05

a/ Choose either it is a service or a goods.
b/ Item name and price must be entered as required.
c/ Notification and Additional information can be entered additionally.
d/ After entering, click the “Submit” button at the bottom.

Cách đăng ký item:
a/ Bạn có thể chọn 1 trong 2 đăng ký cho sản phẩm hoặc dịch vụ.
b/ Điền tên và giá của item.
c/ Bạn có thể thêm thông báo và các thông tin thêm về item đó.
d/ Sau khi hoàn tất điền thông tin, nhấn nút " gửi" bên dưới cùng màn hình.


STEP#06

Click the nickname in the upper right corner and click the "USER MODE" menu, and you can see the exposure to the guest. (However, only confirmation)

Chọn vào tên đăng nhập của bạn nằm ở trên cùng góc phải màn hình và nhấp vào tùy chọn "user mode" trong menu, bạn có thể thấy ở chế độ của guest ( tuy nhiên, chỉ có mỗi thông tin mà thôi)


STEP#07

User mode screen shot


STEP#08

Create a YOLO concierge service access address to deliver to guests whose accommodation is complete. Enter a guest name, check-in date, and check-out date and click the "Generated URL" button. Press the “COPY” button to copy the address and send it to the guest.

Đer tạo 1 dịch vụ hành lý YOLO cần có địa chỉ giao nhận đến guest tại nơi ở. Điền tên guest, ngày check in và check out và nhấn nút " phát URL". Copy toàn bộ link URL trên và gửi đến khách hàng.


STEP#09

You can view the guest purchase orders from the "Purchase Order" menu.

Bạn có thể xem danh sách đặt hàng của guest tại menu " purchase order".


STEP#10

After the item is ready, change the status.

Sau khi các item đã sẵn sàng, thay đổi trạng thái.